Byfortetning

– Hus på taket av husene

Trondheim vokser, fort. Det gjør at vi må tenke nytt om hvor og hvordan vi skal bo. Vi løser ikke Trondheims befolkningsbehov ved å bygge i midtbyen, men vi løser midtbyens totale kvalitet.

Beskrivelse

Fra år 2000 fram til i dag har folketallet i Trondheim økt med nesten 40.000 mennesker. En vekst som i løpet av de kommende tiårene vil fortsette. Statistisk sentralbyrås prognoser viser en forventet økning i folketallet på over 20 prosent i Trondheim i perioden 2014-2040. Samtidig holder ikke byggingen av nye boliger tritt med utviklingen. Det er en generell boligmangel i Trondheim, og mangelen er størst i sentrum og de sentrumsnære bydelene.

Hjerteplanen-Byfortetning-hus-paa-hus-1200x675

Framover vil behovet for boliger i og nært sentrum øke – men samtidig ønsker vi ikke å bygge igjen pustehull og grøntsoner. Heller ønsker vi en utvikling som legger til rette for at en god demografisk sammensetning av befolkningen finner det attraktivt å bo i byen. Det vil si at vi trenger både større og mindre leiligheter, friarealer og sikre gang- og sykkelveier samt et godt kultur- og næringstilbud tilpasset store og små. Med økt bosetting, øker også aktivitetsnivået i Midtbyen, og vi får en tryggere by. Dersom bosettingen spres utover i kommunen, vil midtbyen tape til fordel for flere mindre sentre rundt omkring.

Framtidig midtbyutvikling må ta hensyn til fremtidens behov, ikke fortiden. Selvsagt skal vår trehusbebyggelse og Trondheims egenart fortsatt bevares, men hull i byvevet må i tiden framover tettes. Ufullstendige kvartaler og ubrukte tomter må fylles med næringsareal på gateplan og boliger over. Der hvor det er teknisk mulig må eksisterende bygg forhøyes med en eller to etasjer. Begrensninger på høyde bør heller bestemmes av sollys og omgivelser enn en generell høydebegrensning, som i dagens midtbyplan fra 1981. Sist kan også enkelte bygninger og områder omreguleres til boliger. Noen av bryggene er alt gjort om til boliger – men flere har en god beliggenhet med hensyn til å fungere som bosted.

Vi har utforsket idéer og prosjekter som spenner fra å legge til etasjer på eksisterende tak, til transformasjon av eksisterende bygg og områder. Nordre kanalhavn, Brattøra og området rundt jernbanen samt Piren, er i tillegg til Midtbyen alle steder hvor vi ser rom for bedre og mer nyttig bruk.

Til nå har vi spesifikt sett på muligheter for å legge til etasjer på eksisterende bygg i Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20. Her har vi lagt oss opp mot løsninger som ligner på det som i dag allerede finnes på taket av Byhaven. De 12 leilighetene på toppen av Byhaven gir de som bor der kombinasjonen av å bo i sin egen lille verden, med storslått utsikt, og likevel umiddelbar tilgang til byens mange muligheter.

Midtbyen kan huse mange tusen flere mennesker enn i dag. Ved å utnytte potensialet i bygg og areal, vil man åpne nye byrom, berike byen og skape en økonomisk vital og attraktiv Midtby.

Plassering